Dr Ričard G. Erskine je 26, 27. i 28. novembra 2021. godine, u organizaciji Udruženja Beosavet”, Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu  – NATAS i Specijalističke ordinacije Bubera”, održao online video-seminar od 3 sesije na temu: „Relaciona psihoterapija za granične (Borderline) klijente“.

Nakon dva uspešno održana online video-seminara u decembru 2020. i martu 2021. i zbog daljeg velikog interesovanja članova zajednice psihoterapeuta koji su na njima učestvovali i odlično ih ocenili, veliko nam je zadovoljstvo što je dr Erskine pripremio ovo predavanje na temu za koju je najveći broj učesnika u evaluaciji seminara iz marta 2021. izrazio interesovanje.

Na seminar su bili pozvani svi profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja, psihoterapeuti i edukanti različitih psihoterapijskih pravaca, a posebno edukanti transakcione analize, integrativne psihoterapije, geštalt terapije, telesne psihoterapije i psihoanalize.

Dosad su članovi zajednice psihoterapeuta u Srbiji i regionu već imali priliku da u našoj organizaciji slušaju i gledaju ovog stručnjaka na delu – kako obrazlaže teorijske i praktične koncepte i vodi supervizije.  Njegove radionice su masovno posećene svuda u svetu, a za vreme pandemije COVID-19 održava online video-seminare za psihoterapeutske zajednice širom sveta.

Na ovoj radionici su predstavljeni različiti koncepti razvojno bazirane, relaciono fokusirane  – integrativne psihoterapije, kao i transakcione analize.

Mnogi klijenti koji dolaze na psihoterapiju bore se sa konfuzijom afekta, kumulativnim traumama i poremećajima afektivnog vezivanja koji dominiraju njihovim životima. Klijenti mogu imati granični poremećaj ličnosti ili mogu imati manje intenzivnu konfuziju afekta  i pokazivati samo granični obrazac ili stil. Za mnoge terapeute, svi granični klijenti predstavljaju jedinstveni profesionalni izazov zbog čestih relacionih konflikata, transfera različitih razvojnih nivoa i polarizacije emocija.

Dr Erskin je govorio o ranoj konfuziji afekta između očaja i razjarenog besa kao alternativnom i de-patologizirajućem konceptu umesto koncepta graničnog poremećaja, o krizama koje ovi klijenti doživljavaju i kako da se terapeut uspešno nosi sa njima da bi mogao da pomogne klijentu, kao i o poreklu sržnog uverenja „Mene nije moguće voleti“  koje ovi klijenti imaju.

Dr Erskin je takođe izlagao o razrešavanju  konfuzije između ponašanja, osećanja i potreba pomoću stabilizacije, regulacije, reparacije i podržavanja napredovanja, kao i o razrešavanju transfera pomoću znanja o formiranju rane konfuzije afekta kao i terapeutove uključenosti i odgovora na relacione potrebe klijenata.

Dr Erskin je razmatrao smernice i šta sve treba uzeti u obzir za relacioni psihoterapijski rad sa ovim klijentima, posebno naglašavajući da je potrebna dekonfuzija i Ego stanja Deteta, ali i Odraslog i kako da se upotrebe metode integrativne psihoterapije da bi se pomoglo klijentima da razreše očaj i razjarenost koji ih zbunjuju i onemogućavaju balansirano funkcionisanje.

Verbalizovanje implicitne memorije uz pomoć dr Erskinovog  koncepta Skriptnog sistema je veoma važan deo psihoterapijskog procesa koji takođe uključuje prisećanje često zaboravljenih sećanja.

Dr Erskin je govorio i o ponovnom proživljavanju i doživljavanju sećanja i /ili iskustava pažljivo rekonstruisanih u terapijskom procesu  na osnovu iskustva klijenata sa važnim drugima u raznim periodima razvoja  u sklopu podržane terapijske regresije, sa ciljem dekonfuzije i donošenja novih, funkcionalnih zaključaka i odluka, koje će omogućiti, uz dalju podršku  klijentu, da svoj život postavi na nove, zdrave osnove.

Ove tri sesije učesnicima su obezbedile:

• Uvid u dijagnostičke perspektive poremećaja afektivnog vezivanja;

• Razumevanje etiologije rane konfuzije afekta i

    formiranje granične ličnosti;

• Razumevanje terapeutske upotrebe ugovora o lečenju;

• Sagledavanje značaja usklađenog (attuned) terapijskog odnosa, i

• Praktično znanje o tome kada i kako koristiti bihevioralne  intervencije i/ili podržavajuću terapijsku regresiju.

Dr Erskin je ilustrovao metode koje su efikasne u psihoterapiji za sve klijente u graničnom spektru, bilo da je reč o poremećaju, obrascu ili stilu:

• Metode efikasne u rešavanju transfera;

• Razumevanje i terapeutsko korišćenje tri oblika kontratransfera: identifikujući, reaktivni  i responsivni;

• Bifurkaciju terapijski relevantnih izazova;

• Kalibraciju terapeuta  za reakcije klijenta  na jukstapoziciju;

• Metode terapijskog angažovanja sa polarizacijom emocija kao što su idealizacija i mržnja, ushićenje i očaj, ljutnja i zavisnost;

• Odgovaranje na oscilirajuće relacione potrebe; i

• Važnost kontinuiranog fenomenološkog istraživanja i afektivnog usklađivanja;

• Stavove koji poboljšavaju relacionu psihoterapiju.

Ukoliko niste prsustvovali radionici, a želite da pogledate snimak sva tri dana radionice (ili snimke bilo koje od prehodnih radionica koje je organizoavo ili ko-organizovao NATAS), možete da naručite snimak. Naša preporuka je da ako ste u mogućnosti uvek prisustvujete radionici, jer na taj način imate mogućnost direktnog kontakta sa predavačem.

Ovaj online video-seminar (preko Zoom aplikacije) odvijao se na engleskom i srpskom jeziku sa konsekutivnim prevodom.  (Opis konsekutivnog prevoda možete pronaći ovde: šta je konsekutivno prevođenje).

Dr Erskin insistira na konsekutivnom prevodu, jer je to najbolji način da se uživo usklađuje (attune) sa prevodiocima i učesnicima – da  prati da li polaznici dobro razumeju sadržaj gradiva, da prati učesnike i njihove reakcije i potencijalno ih uključi u diskusiju.

Samo učesnici koji su bili prisutni na seminaru su dobili sertifikat o 9 sati edukacije.

Ko je mogao učestvovati na ovom seminaru?

Pravo učešća na seminaru imali su psihijatri, klinički psiholozi i klinički socijalni radnici, ali i svi drugi profesionalci (specijalni pedagozi, andragozi, lekari…) pod uslovom da su završili ili se nalaze u procesu psihoterapijske edukacije i da su ispunili prijavni formular.

Za rezultate evaluacije ovog seminara, kliknite ovde.

Hand outs i PowerPoint prezentacija autora nisu dostupni u okviru cene seminara, kao ni video-snimak seminara.

Za više informacija kontakt osoba:

Zvonko (Zvonimir Ninić); E-mail: natasrbije@gmail.com

Dr Ričard Erskin je klinički psiholog, trener i direktor Instituta za Intergrativnu Psihoterapiju. Dr Erskin je prvobitno obučavan za dečiju psihoterapiju usmerenu ka klijentu, a kasnije je takođe studirao geštalt psihoterapiju sa Fricom i Laurom Perls. On je sertifikovan klinički transakcioni analitičar i licencirani psihoanalitičar sa specijalizacijom u psihoanalitičkoj self-psihologiji i teoriji objektnih relacija. Njegov rad predstavlja integraciju svih ovih koncepata i pedeset godina kliničkog iskustva koje uključuje rad sa poremećenom decom, zatvorenicima iz zatvora sa maksimalnim obezbeđenjem, klijentima sa graničnim i narcističim poremećajem ličnosti, post-traumatskim stresnim i disocijativnim poremećajima identiteta. U poslednje vreme njegovo istraživanje i klinička praksa su se fokusirali na tretman šizoidnog procesa i na psihoterapiju opsesivnih poremećaja. Autor je nekoliko knjiga i brojnih članaka o teorijama i metodama psihoterapije. Njegova najprodavanija knjiga (sa Dženet Morsund i Rebekom Trautman) je Još iza, u nastavku empatije: Terapija kontakt(om)-u-odnosu” (1999, Bruner/Mazel).