fbpx

MEMBERS:

 

– Zvonimir Ninić

– Mirjana Lečić

– Vesna Pantić

– Aleksandra Simendić

– Lenka Simović

– Milica Okiljević Ćućuz

– Jelena Milošević –

Jelena Milošević, diplomirani psiholog, master istraživačke psihologije, psihoterapeut – transakcioni analitičar pod supervizijom (CTAtr), EMDR terapeut

 

Osnovne studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završila je i master studije na smeru istraživačke psihologije u okviru uže oblasti socijalne psihologije, gde se bavila povezanošću moralnog razvoja i empatije sa predrasudama. Pri TA centru u Beogradu završila je petogodišnju edukaciju u okviru psihoterapijske škole transakcione analize.

Radila je deset godina kao diplomirani psiholog na poslovima koji su uključivali psihološku procenu za zapošljavanje, psihološko savetovanje, profesionalnu orijentaciju mladih, kreiranje i držanje edukativnih obuka, obuka za lični razvoj i psiholoških radionica.

U skladu sa interesovanjima vezanim za istraživačku psihologiju i statističku obradu i analizu podataka, bila je uključena u različite projekte kao istraživač – analitičar podataka na velikim uzorcima (najčešće u okviru istraživanja tržišta). Najznačajniji projekat na kome je bila angažovana kao nezavisni analitičar je bio Tvining projekat koji je Evropska unija sprovodila unutar jedne od institucija Republike Srbije.

Svoje dosadašnje iskustvo i znanje usmerila je u potpunosti na oblast psihoterapije. Uz TA tehnike u radu koristi i tehnike iz drugih terapijskih pravaca (telesna psihoterapija) kao i posebne metode u oblasti psihotraumatologije (EMDR).

Od samog početka svoje profesionalne karijere zalaže se za promovisanje psihologije kao nauke i njeno približavanje široj populaciji u čemu aktivno i učestvuje kroz saradnju sa medijima, putem predavanja, društvenih mreža…

Pored psihoterapijskih tema, bavi se temama iz oblasti socijalne psihologije i psihologije saobraćaja.

Član je Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu – NATAS, Internacionalnog udruženja za Transakcionu analizu – ITAA i Asocijacije EMDR terapeuta Srbije.

Govori engleski jezik. Živi i radi u Beogradu.

 

– Ana Milanović –

Ana Milanović, master psiholog, nacionalno sertifikovani TA savetnik (TAC Sbije) i psihoterapeut pod supervizijom, članica NATAS nacionalne asocijacje i ITAA internacionalne asocijacije transakcionih analitičira, pod ugovorom za internacionalni sertifikat CTA.

Pored osnovnih i master studija psihologije, završila sam petogodišnju TA edukaciju za psohoterapeuta u TAC Srbije. Pohađala sam napredne treninge istaknutih TA psihoterapeuta i edukatora današnjice kao što su: Tony White, Richard G. Erskine, Stephen B. Karpman, Trudi Newton, Charlotte Sills, Ravi Welch i drugi. Završila sam bazične treninge (jednodnevni seminari) REBT i ACT, i stručni trening za rad u okviru jedne seanse „Single session therapy“ kod Windy Dryden (REBT psihoterapeut). Posvećena sam kontinuiranom daljem stručnom usavršavanju i ličnom razvoju.

Radim u Beogradu, u privatnoj praksi sa punoletnim osobama od 2013-te godine savetovanje i psihoterapiju individua, savetovanje parova,  i vodim iskustvene TA grupe i radionice. Klijenti sa kojima prihvatam da radim imaju disfunkcionalne obrasce koji su u spektru od neurotskih do poremećaja ličnosti. Najčešći simptomi sa kojima se susrećem u radu su socijalna anksioznost, generalizovana anksioznost, panični napadi, opsesivno-kompulsivni poremećaj, zatim poremećaji ishrane (bulimija, prejedanje i anoreksija) i subklinička depresivnost. Preduslov za rad je da klijent ima dovoljno razvijeno ego stanje Odrasli, i da nije akutno psihotičan.

U svom radu se oslanjam na bogatu teoriju i praksu psihoterapijskog pravca transakciona analiza. TA teorijskom okviru od koga krećem, po potrebi, pridružujem tehnike drugih modaliteta kao što su geštalt, psihodrama, KBT, REBT, mindfullness itd. Moj pristup radu je kombinacija relacione TA i terapije novom odlukom. Klijentima prilazim najpre sa ciljem da ih što bolje upoznam, „odakle kreću i gde žele da stignu“, da razumem kako im je „u njihovoj koži“ (klijentov RO) i sagledam njihove potencijale za rast i razvoj. Plan tretmana i intervencije prilagođavam potrebama konkretne osobe sa kojom radim. Rekla bih da je psihoterapija, u osnovi, kokreativni proces u kome klijent i terapeut zajedno istražuju prepreke (naučene obrasce mišljenja, osećanja i ponašanja) i potencijale za klijentov rast i razvoj, a zatim se dogovaraju o ciljevima koje klijent želi da postigne i rade na postizanju utvrđenih.

Angažovana sam i u istraživačkom radu sa ciljem primene stečenih psiholoških saznanja za unapređenje psihoterapijske prakse. Proces je cirkularan jer većinu istraživanja kreiram na osnovu posmatranja određenih psihičkih pojava u psihoterapijskom radu. Moj fokus u psihološkim istraživanjima je međuljudska relacija, preciznije: povezanost dinamike partnerskih odnosa sa crtama ličnosti, stilovima vezivanja i psihopatologijom.

– Dušan Stojnić

– Dunja Stojković

– Marko Minić

– Marica Živković

– Marina Vicanović –

Marina Vicanović je master psihologije, diplomu osnovnih studija i domasterizacije stekla je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a završava doktorat iz oblasti kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Završila je psihoterapijsku edukaciju iz transakcione analize, poseduje Nacionalni sertifikat za psihoterapiju i član je Saveza društava psihoterapeuta Srbije i NATAS-a. Bavi se psihoterapijom odraslih i adolescenata, na srpskom i engleskom jeziku, kao i psihodijagnostikom odraslih. Problemi sa kojima radi su: životne krize, traumatski događaji, samopovređivanje i suicidnost, anksiozno-depresivna stanja, konflikti i asertivna komunikacija, granična organizacija ličnosti, neuobičajena iskustva (npr. čuvenje glasova i sl.).

Pohađala je mnoge seminare i radionice iz transakcione analize, ali i drugih psihoterapijskih pravaca – ima bazični nivo edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije, kao i obuke za rad sa suicidnim klijentima, samopovređivanjem, osobama koje čuju glasove i imaju druga neuobičajena iskustva itd. Učestvovala je mnogim stručnim skupovima, prvenstveno na Kongresima psihoterapeuta Srbije, sa usmenim izlaganjima i radionicama, a objavljivala je i radove iz šire oblasti kulture u stručnim časopisima. Kao doktorand iz oblasti kulture bavi se izučavanjem šireg društvenog konteksta i povezivanjem kulturoloških, socioloških, etnoloških i mitoloških aspekata sa psihologijom pojedinca i društva.

Prevodi stručnu psihološku literaturu sa engleskog jezika, u saradnji sa izdavačkom kućom Clio; objavljeno je sedam knjiga sa njenim prevodom: „Psihologija u obrazovanju“ I i II tom (Anite Vulfolk i saradnika), „Kako motivisati učenike da uče“ (Džerea Brofija), „Psihologija dobrote“ i „Psihologija patnje“ (Salmana Ahtara), „Obnovimo razgovor“ (Šeri Terkl) i „Psihogija morala“ (Džonatana Hajta).

– Snežana Bjelobaba –

Dipl. psiholog, transakcioni analitičar – psihoterapeut, grupni analitičar u treningu.

Ima položen stručni ispit za diplomiranog psihologa, pripravnički staž obavila u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu.

 

Stekla je bogato iskustvo u motivaciji i lečenju bolesti zavisnosti (alkoholizam, kocka), posebno lečenje bračnih parova. Vodi grupu bračnih parova koji se leče od bolesti zavisnosti, i sprovodi individualno lečeneje bračnih parova.

 

Kontinuirano se edukuje u okviru Društva grupnih analitičara Beograd od 2013. godine – grupno-analitički psihoterapeut u treningu.

 

Poseduje dugogodišnje iskustvo u vođenju kliničkih grupa pacijenata sa različitim mentalnim poremećajima (depresije, neuroze, bolesti zavisnosti) i sa adolescentima.

U svom radu sa klijentima, pored individualne primenjuje i grupnu psihoterapiju.

 

Višegodišnje iskustvo u vođenju psiholoških radionica vezanih za Asertivni trening i Emocionalnu pismenost stekla je u radu sa različitim kategorijama mentalnih poremećaja.

 

Poseduje sertifikat za vođenje iskustvenih grupa Asertivnog treninga i Emocionalne pismenosti, i sertifikat Relational methods of integrative transactional analisis – Richard Erskine.

 

Učestvuje na domaćim i internacionalnim seminarima i kongresima vezanim za psihoterapiju.

 

Radila je u:

  • Institut za mentalno zdravlje -1996 – 2021 godine
  • Specijalistička psihijatrijska ordinacija Bubera – 2017. – 2021. godine
  • Psihološki centar “Vizija” – 2021- i dalje.

– Vanja Tešanović

– Lina Rabi

– Vesna Bajković

– Marijana Petrović –

Diplomirala na katedri za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2008.godine. Iste godine upisla edukaciju iz psihoterapije iz oblasti Transakciona analize i stekla zvanje Transakcioni analitičar psihoterapeut.

Dvanaest godina  radila u oblasti obrazovanja dece različitog uzrasta i savetodavnom radu sa roditeljima. Bila kordinator na više projekta iz oblasti prevencija vršnjackog nasilja, unapredjenju obrazovnih politika radi smanjenja siromaštva, povećanju dostupnosti obrazovanja deci iz osetljivih grupa. Vodila je program “Osnaživanje porodica” koji je organizovala Kancelarija Ujedinjenih nacija.

Poseduje višegodisnje iskustvo u privatnoj praksi u radu sa decom i mladima koji imaju emocionalne i probleme u ponašanju kao i  savetovanju roditelja.

Dodatno se edukovala za rad sa decom kroz različite edukacije: Gestalt Play Therapy (Play Therapy Italia),  Attachment Centered Play Therapy (Clair Mellenthin), Terapije igrom (Centar za terapiju igrom).  U radu sa decom, uzimajući u obzir  simptome,  glavni cilj je da pomognemo detetu da osvesti svoje  emocije ili zadovolji potrebe koje mu otežavaju zdrav psihosocijalni razvoj,  podržimo razvoj pozitivne slike o sebi i pomognemo mu da razvija strategije suočavanja sa problemima i rešavanja problema. Paralelno sa detetom,  važno je raditi se i sa roditeljima  na jačanju  roditeljskih veština kroz psihoedukativni i savetodavni rad.

Od početka svog profesionalnog razvoja bavi se unapredjenjem mentalnog zdravlja dece i mladih  a kontinuirano se edukuje iz oblasti psihoterapije. Učestvuje na domaćim i internacionalnim seminarima i kongresima vezanim za psihoterapijski rad.

– Ljiljana Kovačević –

Ljiljana Kovačević je osnovne studije završila u Beogradu, na Fakultetu političkih nauka i stekla zvanje diplomirani politikolog za međunarodne poslove. Interesovanje za psihologiju i psihoterapiju se javilo još u gimanazijksim danima pa svoj budući profesionalni razvoj nastavlja u tom pravcu. Diferencijalne ispite na psihologiji i master studije primenjene psihologije završava 2021. godine i stiče zvanje master psiholog. Završila je naprednu psihoterapijsku edukaciju iz transakcione analize u okviru TA centra i stekla sertifikat Transakcioni analitičar- psihoterapeut Međunarodne akademije za transakcionu analizu. Poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Predsednica je Centra za lični rast i razvoj Eurinoma. Autorka je programa „Od haotične do harmonične učionice“, akreditovanim od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Redovno učestvuje na nacionalnim i internacionalnim stručnim skupovima, seminarima i radionicama. Praktikuje individualnu psihoterapiju sa starijim adolescentima i odraslima. Udata je i ima dvoje dece.

– Violeta Jakovljević. –

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 2002 god.

Specijalizaciju iz psihijatrije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010.god.

Zaposlena je kao psihijatar u Bolnici za hronične psihijatrijske bolesti u Modriči, BiH, gde i živi. Kao psihijatar ima dugogodišnje iskustvo u radu sa osobama sa psihotičnim poremećajima.

Težište rada je na socijalnoj psihijatriji, destigmatizaciji hroničnih bolesnika i njihovom vaninstitucionalnom zbrinjavanju. Kao stručni saradnik učestvovala je u Projektu NVO o Zaštićenom stanovanju hroničnih psihijatrijskih bolesnika u Posavini, BiH.

 

Duži niz godina je u edukaciji iz Transakcione analize, poseduje sertifikat Savetnika Transakcione Analize TA Centra (Asocijacije transakcionih analitičara Srbije).

Pohađala je nekoliko seminara iz Integrativne psihoterapije (prof.Richard Erskin).

Poslednjih nekoliko godina je zaposlena i u privatnoj praksi u kojoj se kao psihoterapeut pod supervizijom bavi kako savetovanjem tako i psihoterapijom raznih psihijatrijskih entiteta. Stekla je iskustvo u radu sa osobama koje imaju razne emocionalne probleme, nedostatak asertivnosti i probleme u interpersonalnim odnosima i ličnim postignućima ali i u psihijatrijskim poremećajima kao što su anksiozni, panični, depresivni poremećaj.