fbpx

OPŠTI USLOVI UČEŠĆA NA SEMINARIMA

I UVODNE ODREDBE

Član 1 – O ORGANIZATORU

Osnovni podaci

Udruženje građana Nacionalna Asocijacija za Transakcionu Analizu – NATAS, Crnotravska 13b, stan broj 121, Beograd-Voždovac, matični broj: 28265085, PIB: 111067693, osnovano 20.9.2018. godine, šifra delatnosti udruženja: 9499, opis delatnosti udruženja: delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.

Član 2 – PREDMET I PRIMENA DOKUMENTA

Opšte

Opštim uslovima učešća na seminarima utvrđuju se karakteristike i uslovi za učešće na seminarima koji Udruženje građana Nacionalna Asocijacija za Transakcionu Analizu – NATAS (u daljem tekstu: Organizator) organizuje zainteresovanim licima (u daljem tekstu: Polaznicima)

Način primene, obaveza primene i primenjivost

Opšti uslovi učešća na seminarima Organizatora koji sadrže karakteristike i uslove za učešće na seminarima su obavezujući za Organizatora i Polaznike i primenjuju se na sve njihove ugovorne odnose, izuzev ako se posebnim pisanim ugovorom Organizator i Polaznik ne dogovore drugačije.

Zasnovanost pravila na drugim dokumentima

Opšti uslovi učešća na seminarima Organizatora koji sadrže karakteristike i uslove za učešće na seminarima su doneti i objavljeni na osnovu važećih propisa u Republici Srbiji, a pre svega na osnovu: Statuta Organizatora, pravila međunarodnih sertifikacionih tela, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o privrednim društvima, Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Krivičnog Zakonika, Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o zaštiti poslovne tajne, Zakona o zabrani diskriminacije.

Član 3– JAVNOST, IZMENE I DOPUNE OPŠTIH USLOVA UČEŠĆA NA SEMINARIMA

Objava

Organizator je dužan da karakteristike i uslove za učešće na seminarima koji su sadržani u Opštim uslovima učešća na seminarima, kao i sve izmene istih učini javno dostupnim na svojoj internet stranici.

Izmene i dopune

Organizator ima pravo i obavezu da karakteristike i uslove za učešće na seminarima dopunjuje i menja radi usklađivanja s promenama zakona, drugim obavezujućim opštim aktima, promenama ciljeva udruženja i potreba polaznika.

Organizator će, o izmenama i dopunama karakteristika i uslova za učešće na seminarima, informisati Polaznike preko svoje internet stranice, pri čemu će izmene i dopune biti obavezujuće za Organizatora i Polaznike od narednog dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranici.

Član 4 – USLOVI ZA UČEŠĆE NA SEMINARIMA I CENA

                        Uslovi za učešće na seminarima

Uslove za učešće na seminarima Organizator će blagovremeno utvrditi i objaviti na svojoj internet stranici u pozivu za učešće na seminaru.

Poziv za učešće na seminaru obavezno će sadržati sledeće podatke: naziv teme seminara, ime predavača, uslove koji Polaznik mora da ispuni za učešće na seminaru, način održavanja („uživo“ – tradicionalno ili on-line putem), cenu seminara, kao i uslove plaćanja. Organizator u pozivu za učešće na seminaru može navesti i dodatne informacije i uslove u zavisnosti od prirode seminara na koji se poziv odnosi. Organizator zadržava pravo da u pozivu za učešće na seminaru utvrdi mogućnost promene načina održavanja seminara ukoliko razumne objektivne okolnosti to nalažu.

Polaznik prihvata da Organizator bilo koji seminar prvobitno zakazan  „uživo“ može organizovati i on-line putem, ukoliko to objektivni razlozi zahtevaju (zatvaranje granica, proglašenje epidemija, zdravstveni ili lični razlozi predavača, uvođenje vandrednih ili sličnih mera, ratno stanje, izmene uslova pod dejstvom više sile i drugo).

Organizator će u pozivu za učešće na seminaru naročito odrediti cenu učešća na seminaru, kao i alternativnu cenu u slučaju da dođe do promene načina održavanja seminara. Za slučaj da Organizator ne odredi drugačiju alternativnu cenu za prisustvo na seminaru koji se održava on-line putem, ista će biti jednaka ceni učešća na seminaru određenoj na pozivu za učešće na seminaru.

Polaznik zaključenjem ugovora o učešću na seminaru izjavljuje da je saglasan da Organizator ima pravo da promeni termin održavanja seminara u odnosu na termin koji je oglašen pozivom za učešće na seminaru, ukoliko to objektivni razlozi ili potrebe Organizatora ili predavača zahtevaju. U tom slučaju Polaznik ima pravo da raskine ugovor, s tim da Organizator ima pravo da zadrži iznos od 20% od ukupne cene seminara na ime manipulativnih troškova, kao i iznos troškova bankarskih transakcija.

Član 5 – ZAKLJUČENJE UGOVORA O UČEŠĆU NA SEMINARU

                        Opšte

Polaznici sa organizatorom zaključuju Ugovor o učešću na seminaru tako što popunjavaju prijavu za učešće na seminaru koja čini sastavni deo poziva za učešće na seminaru.

Ugovor o učešću na seminaru je zaključen u momentu kada Organizator putem online forme za prijavljivanje ili putem elektronske pošte primi od Polaznika uredno popunjenu prijavu za učešće na seminaru. Za svaki seminar će se u pozivu za učešće na seminaru tačno precizirati na kojinačin će se polaznici prijavljivati za taj određeni seminar.

Kanali komunikacije sa polaznikom

Polaznik je dužan da obezbedi neometan kanal komunikacije sa Organizatorom putem telefona, elektronske pošte (imejl adresa) i pošte.

Polaznik se zaključivanjem Ugovora o učešću na seminaru obavezuje da će Organizatora blagovremeno obaveštavati o promeni ličnih podataka, a posebno podataka kao što su Polaznikova imejl adresa ili adresa prebivališta.

Polaznik je dužan da Organizatora obavesti o promeni podataka navedenih u prethodnom stavu slanjem imejla Organizatoru.

Polaznik zaključivanjem Ugovora o učešću na seminaru preuzima punu odgovornost za pričinjene materijalne troškove Organizatoru u slučaju da Organizator nije blagovremeno bio obavešten o promeni navedenih podataka na način naveden u prethodnom stavu.

Sva komunikacija u vezi seminara između Polaznika i Organizatora (informacije, zahtevi, uputstva, reklamacije i sl.) obavlja se pismenim putem, isključivo preko imejl adrese Polaznika navedene u prijavi na seminar i zvanične imejl adrese Organizatora: natasrbije@gmail.com

Organizator ne snosi odgovornost za pogrešnu interpretaciju informacija koje su date polazniku telefonskim ili usmenim putem.

Obaveza Organizatora

Organizator je dužan da polazniku omogući učešće na seminaru u svemu prema uslovima iz poziva za učešće na seminaru, a prema prijavi za učešće na seminaru.

Obaveza Polaznika

Polaznik je dužan da uplati cenu učešća na seminaru na način kako je to predviđeno uslovima iz poziva za učešće na seminaru.

U slučaju da Polaznik ne plati cenu ušešća na seminaru na način kako je to predviđeno uslovima iz poziva za učešće na seminaru, nema pravo da prisustvuje seminaru. Ukoliko Polaznik nije raskinuo ugovor na neki od načina iz čl. 7. ovih Uslova (u kom slučaju se primenjuju pravila navedena u tom članu), Organizator ima pravo na celokupni iznos cene za učešće na seminaru.

Troškovi bankarskih transakcija prilikom plaćanja cene učešća na seminaru

Organizator ne snosi troškove provizija prilikom bankarskih transakcija.

Polaznik sam snosi troškove bankarskih transakcija prilikom plaćanja u zemlji i inostranstvu.

Poslovna banka ili druga ustanova preko koje polaznik vrši plaćanje određuje cenu transakcije.

Polaznik je dužan prilikom davanja naloga banci za plaćanje da se izjasni da će on snositi sve troškove transakcije.

U slučaju plaćanja karticama elektronskim putem polaznik je u obavezi da iznos uplate definisane Ugovorom o učešću na seminaru uveća za iznos troškova transakcije.

Polaznik na svoj teret snosi sve troškove bankarskih transakcija, uključujući i transakcije kojima mu Organizator vraća bilo koji iznos iz bilo kog razloga.

II OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI, PRISTANAK NA OBRADU I POVERLJIVOST

Član 6 – Vrste podataka koje se prikupljaju i čuvaju

                        Opšte

Organizator prikuplja, obrađuje i čuva podatke o identitetu i adresama polaznika i druge podatke koji su neophodni radi učešća na seminaru i arhiviranja podataka o polaznicima.

Organizator prikuplja, obrađuje i čuva podatke o IP adresama polaznika odnosno brojčanim oznakama koju ima svaki korisnik na internetu i koje su promenljive.

Obrada i čuvanje podataka o polaznicima vrši se u rokovima i na način utvrđen Zakonom.

Obradu podataka o polaznicima vršiće zaposleni i druga lica koja za potrebe Organizatora obavljaju poslove izdavanja računa, upravljanja mrežnim saobraćajem, odgovaranja na pitanja i prikupljanja prigovora polaznika, naplate potraživanja, obrazovanja u meri neophodnoj za obavljanje navedenih aktivnosti.

Mogući korisnici navedenih podataka mogu biti državni organi na osnovu naloga suda, kada je Organizator obavezan da im ustupi pohranjene podatke. Mogući korisnici navedenih podataka u ispitne svrhe mogu biti i međunarodna sertifikaciona tela sa kojima Organizator ima uspostavljenu saradnju.

Prihvatanje

Prihvatanjem ovih Opštih uslova za učešća na seminarima odnosno zaključivanjem Ugovora o učešću na seminaru, polaznik dobrovoljno i nedvosmisleno daje pristanak da Organizator prikuplja, obrađuje i čuva podatke iz stava 1 i 2 pod uslovima navedenim u stavu 3 i 4 ovog člana.

Opoziv

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da ovaj pristanak opozove.

Opoziv pristanka mora biti u pisanoj formi, uz nesumnjivu potvrdu identiteta lica na koje se podaci odnose.

Opoziv pristanka za obradu podataka za posledicu ima raskid Ugovora o          učešću na seminaru.

Lice koje je dalo pa opozvalo pristanak, ima obavezu da Organizatoru naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

Reklamacije

U slučaju sumnje na nedozvoljenu obradu podataka od strane Organizatora ili drugih lica koji obradu vrše u ime i za račun Organizatora, lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese prigovor Organizatoru.

Organizator zadržava pravo da, u slučaju reklamacije polaznika i u slučaju prijave uznemiravanja od strane drugih polaznika ili zaposlenih Organizatora, proveri podatke i sprovede postupak utvrđivanja da li je do uznemiravanja došlo, kao i da preduzme odgovarajuće postupke u cilju sankcionisanja nedozvoljenog uznemiravanja, ako je do uznemiravanja zaista došlo.

Uslovi i način rešavanja reklamacija potrošača

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016) Polaznik kao potrošač ima pravo da Organizatoru, kao prodavcu, izjavi reklamaciju na pruženu uslugu ukoliko smatra da ista nije saobrazna ugovorenoj u skladu sa zakonskim odredbama.

Zakonom o zaštiti potrošača propisana je dužnost prodavca da potrošaču pruži uslugu koja je saobrazna ugovorenoj i određuje kada se ima smatrati da usluga nije saobrazna ugovorenoj i to:

1) po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je prodavac pre      zaključenja ugovora dao oglasom ili na drugi sličan način;

2) ne odgovara opisu koji je prodavac dao u toku pružanja usluge pod uslovom da je to moglo da utiče na odluke potrošača;

3)  nema posebna svojstva koja je zahtevao potrošač, a koja su prodavcu bila ili su morala biti poznata u trenutku zaključenja ugovora;

4) nema redovna svojstva usluga iste vrste;

5) ne odgovara očekivanjima koja su osnovana s obzirom na prirodu usluge i javna obećanja prodavca u pogledu posebnih svojstava usluge, a naročito ako su učinjena oglasom po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime prodavca.

Prodavac nije odgovoran za nesaobraznost usluge ako:

1) nije znao ili nije morao da zna da je treće lice u njegovo ime dalo opis iz tačke 6) prethodnog stava;

2) je opis iz tačke 6) prethodnog stava na odgovarajući način blagovremeno ispravljen.

Ukoliko usluga nije saobrazna ugovorenoj potrošač može da zahteva od prodavca da izvrši saobraznu uslugu. Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, potrošač može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.

Na prava potrošača u slučaju da usluga nije saobrazna ugovorenoj primenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju prava potrošača ukoliko roba nije saobrazna  ugovorenoj  (čl.   50.   do   56.   Zakona   o   zaštiti   potrošača). S tim u vezi, potrošač ima pravo na reklamaciju prema članu 56. Zakona o zaštiti potrošača radi ostvarivanja svojih prava po osnovu nesaobraznosti, zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako ne sačuva račun, odnosno fiskalni račun, odnosno izvod iz poslovne banke u kojoj ima otvoreni platni, odnosno tekući račun kao dokaz o uplati.

Prodavac ima obavezu da vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacije, što će Organizator učiniti objavom na svojoj internet stranici. Potrošač reklamaciju na nedostatke pružene usluge izjavljuje uz ugovor ili drugi dokaz da je usluga izvršena.

Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju elektronskim putem na zvaničnu imejl adresu Organizatora: natasrbije@gmail.com

Po prijemu, odnosno prijavi reklamacije od strane potrošača, prodavac izdaje elektronsku potvrdu potrošaču i potvrđuje prijem reklamacije kao i broj pod kojim   je   ista   zavedena   u   evidenciji    primljenih    reklamacija. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju, osim u slučaju kada je na internet stranici Organizatora objavljen privremeni prekid poslovanja, za koji period se neće računati protek vremena.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ako izvršena usluga nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te usluge.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni ili ne može da se otkloni u primerenom roku;

2) ako nesaobraznost ne može da se otkloni bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode usluge i njene namene;

3) otklanjanje nesaobraznosti predstavlja nesrazmerno opterećenje za     prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu tačke 3) prethodnog stava se javlja ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1)  vrednost usluge koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3)  da li se nesaobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prvog otklanjanja nesaobraznosti pojavi, a ponovno otklanjanje nesaobraznosti je moguće samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu usluge i svrhu zbog koje je potrošač koristi, otklanjanje nesaobraznosti mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Sve troškove koji su neophodni da bi se usluga saobrazila ugovoru snosi prodavac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost usluge neznatna. Potrošač zadržava pravo da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti usluge, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Ako prodavac smatra da je reklamacija potrošača osnovana, a potrošač zahteva zamenu usluge uslugom iste vrste, tada će, za slučaj da je takav zahtev opravdan i izvodljiv, prodavac izvršiti zamenu o svom trošku.

Ako prodavac smatra da je reklamacija potrošača osnovana, a potrošač zahteva sniženje cene, u slučaju kada zamena reklamirane usluge nije moguća, odnosno za slučaj da takav zahtev potrošača ne predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca, potrošaču će se novac vratiti u vrednosti koja predstavlja razliku celokupne i umanjene cene, najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja reklamacije o trošku Prodavca.

Ako Prodavac smatra da je reklamacija potrošača osnovana, a potrošač zahteva raskid ugovora, u slučaju kada zamena reklamirane usluge nije moguća, odnosno za slučaj da takav zahtev potrošača ne predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, potrošaču će se novac vratiti u celokupnoj vrednosti naznačenoj na računu najkasnije u roku od od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Smatraće se da je obaveštenje o prihvaćenoj reklamaciji dostavljeno potrošaču slanjem odluke o prihvaćenoj reklamaciji na email adresu potrošača koju obavezno mora označiti u svojoj reklamaciji.

Potrošač je dužan da u svojoj reklamaciji, ukoliko zahteva povraćaj bilo kog novčanog iznosa, navede instrukcije za uplatu na njegov bankovni račun. Potrošač mora biti vlasnik bankovnog računa na koji traži isplatu novčanog iznosa. Organizator nije u obavezi da vrši isplatu novca na račune na kojima potrošač nije vlasnik. Navedeno pravilo važi za bilo koji povraćaj novca od strane Organizatora.

Tajnost

Organizator garantuje tajnost ličnih podataka polaznika u skladu sa važećim zakonima.

Podaci iz prethodnog stava mogu se čuvati i obrađivati isključivo radi izrade evidencije prijavljenih Polaznika za učešće na seminaru, eventualne naplate potraživanja Organizatora, u cilju telefonskog kontaktiranja Polaznika, pisanja advokatskih opomena pred utuženje i potencijalnog pokretanja postupka prinudne naplate dugovanog pred nadležnim sudom, kao i u druge svrhe uz saglasnost Polaznika i/ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom radi zaštite javnog interesa.

Obrada

Prihvatanjem ovih Opštih uslova učešća na seminarima, Polaznik Organizatoru daje pristanak da obrađuje njegove lične podatke u marketinške, istraživačke i druge svrhe radi unapređenja i modernizacije svojih usluga uključujući i period nakon prestanka važenja Ugovora o učešću na seminaru polaznika i Organizatora.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova učešća na seminarima, Polaznik Organizatoru daje saglasnost da obrađuje njegove lične podatke radi naplate potraživanja, angažovanja advokata za slučaj potreba pisanja opomena pred utuženje i vođenja potencijalnih sudskih postupaka radi prinudne naplate potraživanja, kao i da s ličnim podacima korisnika upozna lice koje je zaposleno u službi za naplatu potraživanja od polaznika.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova učešća na seminarima, Polaznik Organizatoru daje saglasnost da mu može, koristeći se njegovim podacima, slati putem e-mail-a, mailing lista i drugih servisa za slanje poruka višestrukim primaocima, ponude za zaključenje ugovora za učešće na drugim događajima koje organizuje Organizator ili drugo lice.

Pravo na snimanje i distribuciju audio-vizuelnih zapisa seminara

Polaznici seminara su upoznati i saglasni da organizator seminara pravi audio-vizulene zapise seminara, odnosno da seminar snima u celosti bez bilo kakvih ograničenja, kao i da audio-vizulene zapise seminara nudi na prodaju i prodaje trećim zainteresovanim licima, bez bilo kakvih ograničenja i bez prava polaznika seminara koji su na njemu učestvovali.

III PRESTANAK UGOVORA           

Član 7 – Modaliteti prestanka Ugovora

Opšte

Ugovor o učešću na seminaru prestaje ispunjenjem ugovornih obaveza Organizatora i Polaznika.

Sporazumni raskid

Organizator i polaznik mogu sporazumno raskinuti Ugovor o učešću na seminaru. Sporazum o prestanku Ugovora o učešću na seminaru mora biti u pisanoj formi i njime moraju biti opredeljene obaveze koje su ugovorne strane dužne da ispune pre stupanja Sporazuma o prestanku Ugovora o učešću na seminaru na snagu.

Jednostrani raskid

1) Organizator može, bez isticanja bilo kog razloga, jednostrano raskinuti Ugovor o učešću na seminaru, uz obavezu da Polazniku vrati novčana sredstva primljena na ime cene za učešće na seminaru, umanjena za troškove bankarskih transakcija u skladu sa čl. 5. ovih uslova. 

2) U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Organizator pruža obaveštenje sa kojim Polaznik ima pravo da se upozna pre mogućeg zaključenja ugovora:

a/ Polaznik može u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, zaključenog na daljinu, odnosno izvan sedišta Organizatora, da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Izjava o jednostranom raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata na imejl adresu Organizatora. Rok od 15 dana računa se od trenutka zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan sedišta Organizatora i završava se istekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. Ako Polaznik odluči da raskine ugovor dužan je da pošalje izjavu o jednostranom raskidu ugovora Organizatoru u pismenoj formi ili na trajnom nosaču zapisa. Polaznik može da izjavu o jednostranom raskidu ugovora samostalno formuliše. U slučaju jednostranog raskida ugovora pod navedenim uslovima, Organizator je dužan da korisniku usluge bez odlaganja vrati iznos koji je korisnik platio po osnovu ugovora umanjen za troškove bankarskih transakcija u skladu sa čl. 5. uslova, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora.

b/ Ukoliko je ugovor zaključen manje od 15 dana pre početka pružanja usluge, Polaznik nema pravo na jednostrani raskid ugovor pod uslovima iz prethodne tačke.

c/ Ako Polaznik i Organizator zaključe Ugovor o učešću na seminaru, sve tačke ovog Obaveštenja postaju sastavni deo Ugovora.

3)  Za slučaj da Polaznik jednostrano raskine ugovor nakon početka održavanja seminara iz bilo kog razloga pa i razloga objektivne sprečenosti (sprečenosti iz zdravstvenih ili ličnih razloga, lišenja slobode, vanrednog stanja, izmene uslova pod dejstvom više sile, ili sl.), nema pravo da traži vraćanje bilo kog plaćenog iznosa.

4) Za slučaj da Polaznik jednostrano raskine ugovor iz bilo kog razloga (pa i razloga objektivne sprečenosti Polaznika npr. bolest, lišenje slobode, izmene uslova pod dejstvom više sile i sl.), osim iz razloga težeg kršenja Ugovora o učešću na seminaru od strane Organizatora, nakon isteka roka od 15 dana od dana zaključenja ugovora, Organizator ima pravo da na ime troškova koje je snosio, zadrži prvu ratu koju je Polaznik platio definisanu pozivom za učešće u seminaru.

5) Polaznik ima pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju da Organizator na teži način krši odredbe Ugovora o učešču na seminaru, u kom slučaju je Organizator dužan da mu u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o raskidu isplati celokupni do tada primljeni novčani iznos.

6)  U slučaju da usled objektivnih okolnosti, bez krivice ugovornih strana, celokupni seminar ne može biti održan (sprečenost predavača iz zdravstvenih ili ličnih razloga, ratna ili vanredna stanja, elementarne nepogode, epidemije, izmene uslova pod dejstvom više sile i sl.), Organizator ima pravo da zadrži iznos od 20% ukupne cene seminara na ime manipulativih troškova kao i iznos bankarskih troškova u skladu sa čl. 5. ovih uslova, dok je ostatak primljenog iznosa dužan da vrati Polazniku u roku od 15 dana.

Prenos ugovora

Polaznik može preneti prava i obaveze iz Ugovora o učešću na seminaru na treće lice, uz pribavljenu prethodnu pisanu saglasnost Organizatora, pri čemu sa Polaznikom koji je preneo prava i obaveze Ugovor o učešću na seminaru prestaje, a sa novim Polaznikom se zaključuje nov Ugovor o učešću na seminaru.

U slučaju da Organizator ne izda pisanu saglasnost za prenos prava i obaveza iz ugovora, prenos neće biti moguć.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8 Važenje Opštih uslova učešća na seminarima

Opšti uslovi učešća na seminarima Organizatora predstavljaju sastavni deo Ugovora o učešću na seminaru. Zaključivanjem Ugovora o učešću na seminaru polaznik priznaje i potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Opštim uslovima učešća na seminarima Organizatora.

Član 9 Tumačenje

U slučaju postojanja nejasnih odredbi Ugovora o učešću na seminaru, iste će se tumačiti pomoću ovih Opštih uslova učešća na seminarima Organizatora.

Član 10 Ništavost odredbi

Naknadna nepunovažnost ili nepunovažnost neke odredbe ovih Opštih uslova učešća na seminarima Organizatora ili Ugovora o učešću na seminaru nema uticaja na punovažnost preostalih odredbi.

Nepunovažna odredba se može zameniti odgovarajućom koja na pravno moguć način najbliže odražava volju ugovornih strana, ili pretpostavljenu volju, na osnovu duha i cilja ovih Opštih uslovi učešća na seminarima Organizatora, ili Ugovora o učešću na seminaru, odnosno onu koju su ugovorne strane trebalo da imaju u trenutku prihvatanja ovih Opštih uslova učešća na seminarima Organizatora ili zaključenja Ugovora o učešću na seminaru, ili u trenutku kada je odredba dodata izmenama Opštih uslova učešća na seminarima Organizatora, ili Ugovora o učešću na seminaru.

Član 11 Obaveštenje za polaznika

Zaključenjem Ugovora o učešću na seminaru Polaznik potvrđuje da je pre zaključenja na jasan i razumljiv način bio upoznat i saglasan sa Opštim uslovima učešća na seminarima Organizatora, kao i o:

1)  osnovnim obeležjima seminara;

2) adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Organizatora (podaci iz APR-a);

3) ceni učešća na seminaru ili načinu na koji će se cena učešća na seminaru obračunati, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Polazniku;

4) načinu plaćanja i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Polaznika;

5) pravu Polaznika na jednostrani raskid ugovora pod uslovima      propisanim Zakonom o zaštiti potrošača;

Član 12 Poverljivost

Svi podaci sadržani u Ugovoru o učešću na seminaru predstavljaju poslovnu tajnu između Organizatora i Polaznika.

Svako iznošenje podataka iz Ugovora o učešću na seminaru od strane Polaznika, bez izričite pisane dozvole Organizatora, predstavlja kršenje poslovne tajne i osnov je materijalne i krivične odgovornosti polaznika.

Član 13 – Primena opštih uslova na ostale događaja koje priređuje Organizator

Ovi opšti uslovi osim na organizaciju i učešće na seminarima primenjivaće se i za organizaciju i učešće na edukacijama (kratkotrajnim), kao na primer: letnjim školama, simpozijumima, konferencijama, radionicama, treninzima (kratkotrajnim), demonstracijama, role play-evima, terapijskim maratonima, povremenim supervizijama, kao i svim ostalim događajima koje priređuje Organizator koji nisu uređeni nekim drugim opštim uslovima Organizatora.

Član 14 Nadležnost za slučaj spora

Organizator i Polaznik će sva sporna pitanja nastojati da reše sporazumno na miran i prijateljski način.

Ukoliko rešavanje spora postane nemoguće na način predviđen stavom 1 ovog člana, za rešavanje spora je nadležan sud sa sedištem u Beogradu, GO Stari grad, dok je merodavno srpsko pravo.

Član 15 Stupanje na snagu

Ovi Opšti uslovi učešća na seminarima Organizatora objavljeni su na internet stranici Organizatora.

Ovi Opšti uslovi učešća na seminarima Organizatora stupaju na snagu jedan dan nakon objavljivanja na internet stranici Organizatora 13.09.2020. godine. Poslednji put ažurirano 27.10.2022.