Dr Ričard G. Erskine će 26, 27. i 28. novembra 2021. godine, od 18h do 21h po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu, u organizaciji Udruženja Beosavet”, Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu  – NATAS i Specijalističke ordinacije Bubera”, održati online video-seminar od 3 sesije na temu: „Relaciona psihoterapija za granične (Borderline) klijente”.

Online video-seminar će se održati putem Zoom aplikacije (petak, subota i nedelja) – 3 sata svake večeri.

Nakon dva uspešno održana online video-seminara u decembru 2020. i martu 2021. i zbog daljeg velikog interesovanja članova zajednice psihoterapeuta koji su na njima učestvovali i odlično ih ocenili, sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo vas da je dr Erskine pripremio novo predavanje, na temu za koju je najveći broj učesnika u evaluaciji seminara iz marta 2021. izrazio interesovanje.

Pozivamo  sve profesionalce iz oblasti mentalnog zdravlja, psihoterapeute i edukante različitih psihoterapijskih pravaca da se prijave za ovaj video-seminar, a posebno edukante transakcione analize, integrativne psihoterapije, geštalt terapije, telesne psihoterapije i psihoanalize.

Dosad su članovi zajednice psihoterapeuta u Srbiji i regionu već imali priliku da u našoj organizaciji slušaju i gledaju ovog stručnjaka na delu – kako obrazlaže teorijske i praktične koncepte i vodi supervizije.  Njegove radionice su masovno posećene svuda u svetu, a za vreme pandemije COVID-19 održava online video-seminare za psihoterapeutske zajednice širom sveta.

Ova radionica će predstaviti različite koncepte razvojno bazirane, relaciono fokusirane  – integrativne psihoterapije, kao i transakcione analize.

Mnogi klijenti koji dolaze na psihoterapiju bore se sa konfuzijom afekta, kumulativnim traumama i poremećajima afektivnog vezivanja koji dominiraju njihovim životima. Klijenti mogu imati granični poremećaj ličnosti ili mogu imati manje intenzivnu konfuziju afekta  i pokazivati samo granični obrazac ili stil. Za mnoge terapeute, svi granični klijenti predstavljaju jedinstveni profesionalni izazov zbog čestih relacionih konflikata, transfera različitih razvojnih nivoa i polarizacije emocija.

Dr Erskine će govoriti o ranoj konfuziji afekta između očaja i razjarenog besa kao alternativnom i de-patologizirajućem konceptu namesto koncepta graničnog poremećaja, o krizama koje ovi klijenti doživljavaju i kako da se terapeut uspešno nosi sa njima da bi mogao da pomogne klijentu, kao i o poreklu sržnog uverenja “Mene nije moguće voleti”  koje ovi klijenti imaju.

Dr Erskine će zatim govoriti o razrešavanju  konfuzije između ponašanja, osećanja i potreba pomoću stabilizacije, regulacije, reparacije i podržavanja napredovanja, kao i o razrešavanju transfera pomoću znanja o formiranju rane konfuzije afekta kao i terapeutove uključenosti i odgovora na relacione potrebe klijenata.

Dr Erskine će se baviti razmatranjem smernica i šta sve treba uzeti u obzir za relacioni psihoterapijski rad sa ovim klijentima, posebno naglašavajući da je potrebna dekonfuzija i Ego stanja Deteta, ali i Odraslog i kako da upotrebimo metode integrativne psihoterapije da pomognemo klijentima da razreše očaj i razjarenost koji ih zbunjuju i onemogućavaju balansirano funkcionisanje.

Verbalizovanje implicitne memorije uz pomoć dr Erskinovog  koncepta Skriptnog sistema je veoma važan deo psihoterapijskog procesa koji takođe uključuje prisećanje često zaboravljenih sećanja.

Dr Erskine će govoriti i o ponovnom proživljavanju i doživljavanju sećanja i /ili iskustava pažljivo rekonstruisanih u terapijskom procesu  na osnovu iskustva klijenata sa važnim drugima u raznim periodima razvoja  u sklopu podržane terapijske regresije sa ciljem dekonfuzije i donošenja novih, funkcionalnih zaključaka i odluka, koje će omogućiti uz dalju podršku  klijentu, da svoj život postavi na novim, zdravim osnovama.

Ove tri sesije će učesnicima obezbediti:

• Uvid u dijagnostičke perspektive poremećaja afektivnog vezivanja;

• Razumevanje etiologije rane konfuzije afekta i

    formiranje granične ličnosti;

• Razumevanje terapeutske upotrebe ugovora o lečenju;

• Sagledavanje značaja usklađenog (attuned) terapijskog odnosa, i

• Praktično znanje o tome kada i kako koristiti bihevioralne  intervencije i/ili podržavajuću terapijsku regresiju.

Dr Erskine će izlagati i ilustrovati metode koje su efikasne u psihoterapiji za sve klijente u graničnom spektru, bilo da je reč o poremećaju, obrascu ili stilu:

• Metode efikasne u rešavanju transfera;

• Razumevanje i terapeutsko korišćenje tri oblika kontratransfera: identifikujući, reaktivni  i responsivni;

• Bifurkacija terapijski relevantnih izazova;

• Kalibracija terapeuta  za reakcije klijenta  na jukstapoziciju,

• Metode terapijskog angažovanja sa polarizacijom emocija kao što su idealizacija i mržnja, ushićenje i očaj, ljutnja i zavisnost;

• Odgovaranje na oscilirajuće relacione potrebe; i

• Važnost kontinuiranog fenomenološkog istraživanja i afektivnog usklađivanja;

• Stavovi koji poboljšavaju relacionu psihoterapiju.

Ovaj online video-seminar (preko Zoom aplikacije) će biti na engleskom i srpskom jeziku sa konsekutivnim  prevodom.  (Opis konsekutivnog prevoda možete pronaći ovde: šta je konsekutivno prevođenje)

Dr Erskine insistira na konsekutivnom prevodu, jer je to najbolji način da se uživo usklađuje (attune) sa prevodiocima i učesnicima – da  prati da li polaznici dobro razumeju sadržaj gradiva, da prati učesnike i njihove reakcije i potencijalno ih uključi u diskusiju.

Učesnici će dobiti sertifikat o 9 sati edukacije.

Ko može učestvovati na ovom dvosatnom treningu?

Pravo učešća na seminaru imaju psihijatri, klinički psiholozi i klinički socijalni radnici, ali i svi drugi profesionalci (specijalni pedagozi, andragozi, lekari…) pod uslovom da su završili ili se nalaze u procesu psihoterapijske edukacije i da su ispunili prijavni formular.

Kotizacija: 150 evra za uplate iz inostranstva ili 18 000 dinara.

Molimo vas da NE VRŠITE uplate pre nego što dobijete potvrdu o prihvatanju prijave i instrukcije za plaćanje jer ćemo iste poslati tek kada budemo izvršili proveru podataka i imali dovoljan broj prijavljenih učesnika. Ukoliko uplatite pre toga, a ispostavi se da ne ispunjavate uslove za učešće na seminaru ili seminar bude otkazan zbog nedovoljnog broja učesnika, bićemo prinuđeni da vam uplatu vratimo umanjenu prema Opštim uslovima) učešća na seminarima.

Hand outs i PowerPoint prezentacija autora neće biti dostupni u okviru cene seminara, kao ni video-snimak seminara.

Detaljne informacije/prijavni formular:

PRIJAVA
za seminar Dr Ričarda Erskina
“Relaciona psihoterapija za granične (Borderline) klijente”

Pravo učešća na seminaru imaju psihijatri, klinički psiholozi i klinički socijalni radnici, ali i svi drugi profesionalci (specijalni pedagozi, andragozi, lekari…) pod uslovom da su završili ili se nalaze u procesu psihoterapijske edukacije.
Lični podaci
Završne informacije:

  • Molimo vas da NE VRŠITE uplate pre nego što dobijete potvrdu o prihvatanju prijave i instrukcije za plaćanje jer ćemo iste poslati tek kada budemo izvršili proveru podataka i imali dovoljan broj prijavljenih učesnika. Ukoliko uplatite pre toga, a ispostavi se da ne ispunjavate uslove za učešće na seminaru ili seminar bude otkazan zbog nedovoljnog broja učesnika, bićemo prinuđeni da vam uplatu vratimo umanjenu prema Opštim uslovima) učešća na seminarima.
    .

  • Prisustvo seminaru neće biti moguće ukoliko se celokupan iznos kotizacije ne uplati prema dobijenim instrukcijama i do označenog datuma.

  • U prijavi navesti kontakt email adresu važeću do završetka seminara i izdavanja sertifikata (promena email adrese je definisana Opštim uslovima).

  • Email adresu natasrbije@gmail.com uvrstite u kontakte kako bi se izbeglo da naša pošta bude prebačena u SPAM folder vašeg mail klijenta. Povremeno proveravajte SPAM folder i, ukoliko naša pošta dospe u isti, označite je kao NOT SPAM i prebacite u INBOX folder.

  • Slanjem ove prijave smatraće se da je zaključen (potpisan) Ugovor o učešću na seminaru kao i da Polaznik potvrđuje da je u celosti upoznat i saglasan sa Opštim uslovima učešća na seminarima koji su objavljeni na internet stranici, te da ti Opštim uslovima predstavljaju sastavni deo Ugovora o učešću na seminaru.


Za više informacija kontakt osoba:

Zvonko (Zvonimir Ninić); E-mail: natasrbije@gmail.com

Dr Ričard Erskin je klinički psiholog, trener i direktor Instituta za Intergrativnu Psihoterapiju. Dr Erskin je prvobitno obučavan za dečiju psihoterapiju usmerenu ka klijentu, a kasnije je takođe studirao geštalt psihoterapiju sa Fricom i Laurom Perls. On je sertifikovan klinički transakcioni analitičar i licencirani psihoanalitičar sa specijalizacijom u psihoanalitičkoj self-psihologiji i teoriji objektnih relacija. Njegov rad predstavlja integraciju svih ovih koncepata i pedeset godina kliničkog iskustva koje uključuje rad sa poremećenom decom, zatvorenicima iz zatvora sa maksimalnim obezbeđenjem, klijentima sa graničnim i narcističim poremećajem ličnosti, post-traumatskim stresnim i disocijativnim poremećajima identiteta. U poslednje vreme njegovo istraživanje i klinička praksa su se fokusirali na tretman šizoidnog procesa i na psihoterapiju opsesivnih poremećaja. Autor je nekoliko knjiga i brojnih članaka o teorijama i metodama psihoterapije. Njegova najprodavanija knjiga (sa Dženet Morsund i Rebekom Trautman) je Još iza, u nastavku empatije: Terapija kontakt(om)-u-odnosu” (1999, Bruner/Mazel).