fbpx

Intervju sa dr Ričardom Erskinom

Dr Aleksandra Bubera Ninić, psihoterapeut, je 21. februara 2024. pripremila intervju sa dr Ričardom Erskinom, učiteljem TA, jedinim trostrukim dobitnikom nagrade Eric Berna za razvoj TA i osnivačem relacione integrativne psihoterapije, o njegovom radu i predstojećoj radionici koju če održati uživo u Beogradu, Srbiji, 23-24. maja 2024.
Detaljnije

ПРАВИЛА ОТМЕНЫ

I ) Если организатор(ы) отменяет семинар в связи с форс-мажорными обстоятельствами (форс-мажорные обстоятельства – эпидемия, война, землетрясение и другие стихийные бедствия, закрытие границы по любой причине, демонстрации, пожар и т.п.) и/или изменившимися обстоятельствами, которые невозможно объективно изменить (clausula rebus sic …
Detaljnije

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ И ОГРАНИЧЕНИЯХ

Я проинформирован, что этот семинар и все его части, включая аудио- и видеоматериалы и записи, а также письменные материалы, являются работой автора, и я соглашаюсь, что не буду копировать и/или записывать какую-либо часть семинара, аудио, видео и не написанное без …
Detaljnije

Obaveštenje i restrikcije u vezi autorskih prava

Obavešten/a sam da su ovaj seminar i svi njegovi delovi uključujući audio i videoizlaz(output) i snimci, kao i pisani materijal autorsko delo i prihvatama da ni na koji načinneću kopirati i/ili snimiti) ni jedan deo seminara, audio, video ili pisani …
Detaljnije

Otkazna politika

I ) Ukoliko organizator(i) otkažu seminar zbog više sile (vis major – epidemija, rat,zemljotres i druge prirodne katastrofe, zatvaranje granica iz bilo kog razloga,demonstarcija, požara itd.) i/ili promenjenih okolnosti na koje se nije moglo objektivnouticati (clausula rebus sic stantibus – …
Detaljnije