Radionica koju je vodila Charlotte Sills, TSTA-P pod nazivom: “A relational approach to games and enactments”, održana je u organizaciji Udruge za transakcijsku analizu iz Zagreba – UTA, 12-13. oktobra 2019, u Zagrebu.

Charlotte Sills, jedna je od osnivača relacionog pristupa u transakcionoj analizi, zbog čega je 2007, zajedno sa koautorkom Helenom Hargaden, nagrađena nagradom “Eric Bern” za doprinos razvoju TA, u smislu novog teorijskog pristupa.

Radionici su prisustvovale kolege iz cele Evrope, a najviše iz regiona. Iz Srbije radionici su prisustvovale čanice TA centra, NATAS-a i TAUS-a, njih ukupno 8.

Znanja koja su predstavnice TA udruženja iz Srbije imale prilike da usvoje, svakako će podići nivo teorijskog znanja i omogućiti primenu novostečenih veština u radu sa klijentima, edukaciji i superviziji.