fbpx

Dr med. Aleksandra Bubera Ninić

lekar specijalista psihijatrije i psihoterapeut, sertifikovani
transakcioni analitičar (CTA), redovni edukator i supervizor transakcione
analize (TSTA), predsednica Nacionalne asocijacije za Transakcionu analizu
Srbije-NATAS

Medicinski
fakultet je završila na Univerzitetu u Novom Sadu 1997.

Završila
je edukaciju iz grupno analitičke terapije za rad u srednjoj grupi pri
Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 2003.-e god.

Specijalizaciju
iz psihijatrije je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2005.-te god.

Sertifikovani
transakcioni analitičar – psihoterapeut (CTA) postala je polaganjem
međunardonog ispita  (Evropsko udruženje za Transakcionu Analizu (EATA)) u
Nemačkoj, 2007.-e god.

Nosilac je
nacionalnog (Jugoslovenskog) sertifikata za psihoterapiju.

Završila
je i dvodelnu edukaciju iz EMDR-a, prvi nivo.

Vanredni
edukator i supervizor transakcione analize (PTSTA) je postala polaganjem ispita
u Peruu,  (Internacionalno udruženje za Transakcionu analizu (ITAA)), 2009.-e
god.

Redovni
edukator i supervizor transakcione analize (TSTA) postala je polaganjem ispita
u Nemačkoj (Evropsko udruženje za Transakcionu analizu (EATA)) 2017.-te godine.
 Ovo je najviše zvanje u Transakcionoj analizi.

Iskustvo u
grupnom i individualnom psihoterapijskom radu ima poslednjih 19 godina (od
2000.-te god.).

Poseduje
višegodišnje iskustvo u vođenju integrativnih kliničkih, kao i iskustveno –
didaktičkih grupa.

Bavi se edukacijom i supervizijom iz Transakcione analize
svih nivoa u Srbiji i okruženju (http://www.tacentar.com)

Ima bogato
kliničko iskustvo u hospitalnom i ambulantnom individualnom i grupnom radu
sa pacijentima sa raznim kategorijama mentalnih poremećaja, kao i sa
osobama sa životnim problemima.

Više
godina je radila i na veštačenju radne sposobnosti, i u urgentnim i
službama kućnog lečenja.

Kontinuirano
se edukuje iz psihijatrije i psihoterapije kroz programe kontinuirane
medicinske edukacije i psihoterapijske edukacije i kongrese.

Redovno
učestvuje na nacionalnim i internacionalnim seminarima i kongresima iz oblasti
transakcione analize, psihoterapije u okviru kojih prikazuje stručne radove.

U sklopu
profesionalnog razvoja prošla je mnoge edukacije i radionice: školu za mlade
psihijatre, “Hearing voices” pristup, psihodrama, telesna psihodrama, grupno
analitičke psihoterapija, Geštalt, porodične konstelacije, integrativna
psihoterapija itd.
Trenutno pohađa seminare u okviru škole Integrativne psihoterapije (Erskine).

Radila je u:

Zdravstvenom
centru „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru  u službi kućnog lečenja i na
prijemno – trijažnom odeljenju bolnice za hitne slučajeve, a zatim i kao
specijalizant i specijalista psihijatrije (od 1997.-e do 2008.-e god.),
u Zdravstevnom centru „Južni Banat“ u Pančevu, u filijali PIO fonda u Pančevu i
Vršcu i direkciji RFPIO u Beogradu (2008-2011.-te god.),
u Centru za mentalno zdravlje – Doma zdravlja u Doboju, R.Srpska (2012.-te
god.)
U okviru TA centra – Asocijacije Transakcionih analitičara Srbije i „Psihopolis
instituta“ iz Novog Sada radila je i sarađivala od 2008.-e godine do danas

Za svoj
rad u okviru Srpskog lekarskog društva – društva lekara Vojvodine dobila je dve
zahvalnice (2007. i 2014.-te god.).

Kao
predsedniica organizacionog odbora i članica Predsedništva Saveza društava
psihoterapeuta Srbije, organizovala je  Prvi kongres psihoterapeuta Srbije
2011.te, koji se od tada redovno održava svake godine. kao i više masovnih
međunarodnih radionica iz oblasti Transakcione analize (Karpman, Steel, Steiner,
Whyte, Erskine)

Vodila je
različite treninge u oblasti HR specifično urađenih prema potrebama
klijenata kao i u NVO sektoru.

Stručni je redaktor prevoda knjiga iz
oblasti psihoterapije
.

Prisutna
je u štampanim i drugim medijima, radi edukacije o problemima mentalnog
zdravlja, destigmatizacije, načina lečenja i drugim edukativnim temama.

Članica  je:

Regionalne
lekarske komore Beograda, Srpskog lekarskog društva, Asocijacije Transakcionih
Analitičara Srbije – TA centar, Internacionalnog udruženja za Transakcionu
analizu (ITAA), Saveza društava psihoterapeuta Srbije

Marija Joksimović

psihoterapeut pod supervizijom, dipl. teolog,
podpredsednik Nacionalne asocijacije za Transakcionu analizu Srbije-NATAS

Zvanje diplomirani teolog
( 300 ESP) je stekla 2015. godine na
Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu,
Univerzitet u Beogradu.

2016. godine na Fakultetu za medije i
komunikaciju, Beograd, pohađa Psihoterapijsku propedeutiku.

U periodu 2010 – 2018. na  Psihopolis institutu i Asocijaciju
Transakcionih analitičara Srbije, Novi Sad gde je  psihoterapeut pod supervizijom, a prošla je
edukaciju i sertifikovana je kao savetnik Transakcione Analize i  Praktičar Transakcione Analize                                                                      

2018.- do danas zaposlena je kao Viši referent za
studentska pitanja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu, a više od 20 godina radila je u JP ,,Pošta Srbije“ kao  Glavni blagajnik , R.J. ,,Beograd
centar“.   

DODATNO PROFESIONALNO ANGAŽOVANjE –
ODRŽANA PREDAVANjA I RADIONICE:

Tribina „Zašto biramo otuđenost umesto bliskosti“
u okviru ciklusa “Samo nam je bliskost potrebna”, 2019. u Domu omladine
Beograda.

Moderator tribine „Izazovi bliskosti u
partnerskim odnosima“  koju su
organizovali NATAS i Dom omladine Beograda, u saradnji sa Centar IMAGO, 2019. u
Domu omladine Beograda.

Radionica ,,Telo Vaše hram je Duha Svetoga“, 2018.
Beograd

Kancelarija za mlade grada Beograda, Od otuđenosti do
bliskosti, 2018.

Predavač misijskog fonda Eparhije
zvorničko-tuzlanske, sa temom ,,Čovjek biće komunikacije“,
2018. Bijeljina,  Republika Srpska

Savremeni brak i izazovi post-modernog društva,
2018.Pravoslavni Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jedan od predavača na dve tribine: Religija i
psihoterapija i Sveta tajna ispovesti i psihoterapija, 2017.
Crkva  Sveti Sava u Beogradu

Humanitarne radionica ,,Kako nam emocije služe na
spasenje“ , specijalistička psihijatrijska ordinacija ,,Dr Kolarević“ u
Beogradu, za pomoć deci bez roditeljskog staranja u Zvečanskoj,
2017.

Jedan od predavača u ciklusu tribina „Razgovori
o veri “ na teme: Duhovni odgovor na depresiju, Nedelja bludnog sina, O smislu
života, 2016. Crkva Ružica u Beogradu.

Religijski pristup komunikacije sa pacijentima na
palijativnom zbrinjavanju, projekat „Komunikacija u zbrinjavanju
palijativnih pacijenata“ akreditovan od strane Ministarstva zdravlja Republike
Srbije,  2015. Zavod za javno zdravlje,

Održala predavanje na temu „Kako nam emocije
služe na spasenje”, (2015) Manastir Svetog Arhangela
Gavrila u Zemunu

Egzistencjialne pozicije u transakcionoj analizi i
pojam drugosti u pravoslavnoj patrologiji , 2014.
Savez psihoterapeuta Srbije, Četvrti kongres psihoterapeuta Srbije

Treći kongres psihoterapeuta Srbije, 2013.
Savez psihoterapeuta Srbije

Himna ljubavi svetog apostola Pavla u svetlosti
savremene psihologije

 OBLASTI  PROFESIONALNOG  INTERESOVANjA I ANGAŽOVANjA:

U svom radu primenjuje sintezu znanja iz oblasti
pravoslavne hrišćanske teologije i psihoterapije

Psihoterapiju radi sa pojedincima, parovima i
porodicama

Učestvuje na domaćim i međunarodnim seminarima,
kongresima i simpozijumima iz oblasti psihoterapije, drži predavanja na
tribinama iz oblasti pravoslavne teologije i psihoterapije

Vodila je edukativno iskustvene grupe i radionice iz
oblasti transakcione analize

Vodi integrativne bibliodramske radionice u ciklusima
i pojedinačno

Dr med. Snežana Japalak

lekar specijalista psihijatrije, praktičar Transakcione analize, TA
savetnik pod supervizijom subspecijalizant neurofiziologije sa epileptologijom,
osnivač Nacionalne asocijacije za Transakcionu analizu Srbije-NATAS

Završila
je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2000.-te godine

Specijalizaciju
iz psihijatrije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2007. godine

Trenutno
je na subspecijalističkim studijama neurofiziologije sa epileptologijom, kao i
na edukaciji iz psihoterapije – Transakcione analize, gde je stekla diplomu TA
praktičara i trenutno je u procesu sticanja diplome TA savetnika, zbog čega je
pod kliničkom supervizijom.

Ima bogato
kliničko iskustvo u radu sa pacijentima sa dijagnozama psihotičnih poremećaja,
afektivnih psihoza, psihijatrijskim poremećajima starijeg doba (senilne
demencije i druge demencije), psihijatrijskim poremećajima kod osoba obolelih
od epilepsije.

U Klinici za psihijatrijske bolesti “Dr
Laza Lazarević
” radi od
2000.-te godine.

Radila je
u Dnevnoj bolnici, na odeljenju za muške pacijente, bila je  načelnik
odeljenja za ženske pacijente,  urgentnoj
psihijatrijskoj službi Klinike, na odelјenju za urgentni prijem i zbrinjavanje pacijenata
sa kliničkim psihijatrijskim stanjima, a trenutno je načelnik prvog odeljenja
intenzivne nege.

Posebno se
bavi  adekvatnim, evidence-based, ka pacijentu centriranim pristupom
u neuropsihofarmakoterapiji, obraćajući pažnju na adherencu i komplijansu
terapiji i raport tokom procesa lečenja.

Koautor je
stručnih i naučnih radova iz oblasti psihijatrije  i psihijatrije u
neurofiziologiji.

Učestvovala
je u seriji EEG radionica u okviru Epileptološke  škole Nacionalne lige za
borbu protiv epilepsije.

Kontinuirano
se edukuje iz psihijatrije kroz programe kontinuirane medicinske edukacije,
učestvuje na domaćim i internacionalnim kongresima i seminarima iz oblasti
neurofiziologije, psihofarmakoterapije i psihijatrije.

Ima takođe
i radnog iskustva u farmaceutskoj industriji.

Članstvo u
profesionalnim i stručnim udruženjima : Lekarska komora Srbije, član Posebnog
odbora za stručna pitanja i stručni nadzor Regionalne lekarske komore Beograda,
Udruženje psihijatara Srbije.

Dr Rastko Jović

Vanredni profesor na Katedri za
kanonsko pravo na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu u Beogradu,
osnivač Nacionalne asocijacije za Transakcionu analizu
Srbije-NATAS

Pođen je  1978.
godine, u Derventi (SFRJ/SR BiH). Posle osnovne škole završio je gimnaziju
„Uroš Predić“ u Pančevu 1997. godine.

Dalje obrazovanje:

Diplomirao je 2004. godine na Pravoslavnom
bogoslovskom fakultetu Srpske Pravoslavne Crkve u Beogradu, Univerzitet u
Beogradu,  Pravoslavni bogoslovski
fakultet, diploma bogoslovskih nauka.

a postdiplomske studije završio na fakultetu „Časni
Krst“ u Bostonu (SAD). –  magisterijum
bogoslovskih nauka

2012. je doktorirao na  Aristotelovom univerzitetu u Solunu,
Bogoslovski fakultet – doktorat bogoslovskih nauka

Akademska karijera

Od  2014. godine
radi kao docent na Katedri za kanonsko pravo (Univerzitet u Beogradu,
Pravoslavni bogoslovski fakultet)

Od 2019. godine je izabran za vanrednog  profesora na Katedri za kanonsko pravo
(Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet). Predaje
Kanonsko pravo, Kazneno pravo, Pravoslavno bogoslovlje i politiku.

Oblast istraživanja

Crkva i savremeni izazovi

Njegova uža naučna oblast je praktična teologija i odatle njegovo interesovanje za vezu između teologije i realnog života ljudi. Prirodno, to ga je odvelo u interesovanje  prema stilovima komunikacije,  ljudskim problemima i načinima njihovog rešavanja.