Dr med. Aleksandra Bubera

lekar specijalista psihijatrije i psihoterapeut, sertifikovani transakcioni analitičar (CTA), redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA), predsednica Nacionalne asocijacije za Transakcionu analizu Srbije-NATAS

Medicinski fakultet je završila na Univerzitetu u Novom Sadu 1997.

Završila je edukaciju iz grupno analitičke terapije za rad u srednjoj grupi pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 2003.-e god.

Specijalizaciju iz psihijatrije je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005.-te god.

Sertifikovani transakcioni analitičar – psihoterapeut (CTA) postala je polaganjem međunardonog ispita  (Evropsko udruženje za Transakcionu Analizu (EATA)) u Nemačkoj, 2007.-e god.

Nosilac je nacionalnog (Jugoslovenskog) sertifikata za psihoterapiju.

Završila je i dvodelnu edukaciju iz EMDR-a, prvi nivo.

Vanredni edukator i supervizor transakcione analize (PTSTA) je postala polaganjem ispita u Peruu,  (Internacionalno udruženje za Transakcionu analizu (ITAA)), 2009.-e god.

Redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA) postala je polaganjem ispita u Nemačkoj (Evropsko udruženje za Transakcionu analizu (EATA)) 2017.-te godine.  Ovo je najviše zvanje u Transakcionoj analizi.

Iskustvo u grupnom i individualnom psihoterapijskom radu ima poslednjih 19 godina (od 2000.-te god.).

Poseduje višegodišnje iskustvo u vođenju integrativnih kliničkih, kao i iskustveno – didaktičkih grupa.

Bavi se edukacijom i supervizijom iz Transakcione analize svih nivoa u Srbiji i okruženju (http://www.tacentar.com)

Ima bogato kliničko iskustvo u hospitalnom i ambulantnom individualnom i grupnom radu sa pacijentima sa raznim kategorijama mentalnih poremećaja, kao i sa osobama sa životnim problemima.

Više godina je radila i na veštačenju radne sposobnosti, i u urgentnim i službama kućnog lečenja.

Kontinuirano se edukuje iz psihijatrije i psihoterapije kroz programe kontinuirane medicinske edukacije i psihoterapijske edukacije i kongrese.

Redovno učestvuje na nacionalnim i internacionalnim seminarima i kongresima iz oblasti transakcione analize, psihoterapije u okviru kojih prikazuje stručne radove.

U sklopu profesionalnog razvoja prošla je mnoge edukacije i radionice: školu za mlade psihijatre, “Hearing voices” pristup, psihodrama, telesna psihodrama, grupno analitičke psihoterapija, Geštalt, porodične konstelacije, integrativna psihoterapija itd.
Trenutno pohađa seminare u okviru škole Integrativne psihoterapije (Erskine).

Radila je u:

Zdravstvenom centru „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru  u službi kućnog lečenja i na prijemno – trijažnom odeljenju bolnice za hitne slučajeve, a zatim i kao specijalizant i specijalista psihijatrije (od 1997.-e do 2008.-e god.),
u Zdravstevnom centru „Južni Banat“ u Pančevu, u filijali PIO fonda u Pančevu i Vršcu i direkciji RFPIO u Beogradu (2008-2011.-te god.),
u Centru za mentalno zdravlje – Doma zdravlja u Doboju, R.Srpska (2012.-te god.)
U okviru TA centra – Asocijacije Transakcionih analitičara Srbije i „Psihopolis instituta“ iz Novog Sada radila je i sarađivala od 2008.-e godine do danas

Za svoj rad u okviru Srpskog lekarskog društva – društva lekara Vojvodine dobila je dve zahvalnice (2007. i 2014.-te god.).

Kao predsedniica organizacionog odbora i članica Predsedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije, organizovala je  Prvi kongres psihoterapeuta Srbije 2011.te, koji se od tada redovno održava svake godine. kao i više masovnih međunarodnih radionica iz oblasti Transakcione analize (Karpman, Steel, Steiner, Whyte, Erskine)

Vodila je različite treninge u oblasti HR specifično urađenih prema potrebama klijenata kao i u NVO sektoru.

Stručni je redaktor prevoda knjiga iz oblasti psihoterapije.

Prisutna je u štampanim i drugim medijima, radi edukacije o problemima mentalnog zdravlja, destigmatizacije, načina lečenja i drugim edukativnim temama.

Članica  je:

Regionalne lekarske komore Beograda, Srpskog lekarskog društva, Asocijacije Transakcionih Analitičara Srbije – TA centar, Internacionalnog udruženja za Transakcionu analizu (ITAA), Saveza društava psihoterapeuta Srbije

Marija Joksimović

psihoterapeut pod supervizijom, dipl. teolog, podpredsednik Nacionalne asocijacije za Transakcionu analizu Srbije-NATAS

Zvanje diplomirani teolog ( 300 ESP) je stekla 2015. godine na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu.

2016. godine na Fakultetu za medije i komunikaciju, Beograd, pohađa Psihoterapijsku propedeutiku.

U periodu 2010 – 2018. na  Psihopolis institutu i Asocijaciju Transakcionih analitičara Srbije, Novi Sad gde je  psihoterapeut pod supervizijom, a prošla je edukaciju i sertifikovana je kao savetnik Transakcione Analize i  Praktičar Transakcione Analize                                                                       

2018.- do danas zaposlena je kao Viši referent za studentska pitanja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a više od 20 godina radila je u JP ,,Pošta Srbije“ kao  Glavni blagajnik , R.J. ,,Beograd centar“.   

DODATNO PROFESIONALNO ANGAŽOVANjE – ODRŽANA PREDAVANjA I RADIONICE:

Tribina „Zašto biramo otuđenost umesto bliskosti“ u okviru ciklusa “Samo nam je bliskost potrebna”, 2019. u Domu omladine Beograda.

Moderator tribine „Izazovi bliskosti u partnerskim odnosima“  koju su organizovali NATAS i Dom omladine Beograda, u saradnji sa Centar IMAGO, 2019. u Domu omladine Beograda.

Radionica ,,Telo Vaše hram je Duha Svetoga“, 2018. Beograd

Kancelarija za mlade grada Beograda, Od otuđenosti do bliskosti, 2018.

Predavač misijskog fonda Eparhije zvorničko-tuzlanske, sa temom ,,Čovjek biće komunikacije“, 2018. Bijeljina,  Republika Srpska

Savremeni brak i izazovi post-modernog društva, 2018.Pravoslavni Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jedan od predavača na dve tribine: Religija i psihoterapija i Sveta tajna ispovesti i psihoterapija, 2017. Crkva  Sveti Sava u Beogradu

Humanitarne radionica ,,Kako nam emocije služe na spasenje“ , specijalistička psihijatrijska ordinacija ,,Dr Kolarević“ u Beogradu, za pomoć deci bez roditeljskog staranja u Zvečanskoj, 2017.

Jedan od predavača u ciklusu tribina „Razgovori o veri “ na teme: Duhovni odgovor na depresiju, Nedelja bludnog sina, O smislu života, 2016. Crkva Ružica u Beogradu.

Religijski pristup komunikacije sa pacijentima na palijativnom zbrinjavanju, projekat „Komunikacija u zbrinjavanju palijativnih pacijenata“ akreditovan od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije,  2015. Zavod za javno zdravlje,

Održala predavanje na temu „Kako nam emocije služe na spasenje”, (2015) Manastir Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu

Egzistencjialne pozicije u transakcionoj analizi i pojam drugosti u pravoslavnoj patrologiji , 2014. Savez psihoterapeuta Srbije, Četvrti kongres psihoterapeuta Srbije

Treći kongres psihoterapeuta Srbije, 2013. Savez psihoterapeuta Srbije

Himna ljubavi svetog apostola Pavla u svetlosti savremene psihologije

 OBLASTI  PROFESIONALNOG  INTERESOVANjA I ANGAŽOVANjA:

U svom radu primenjuje sintezu znanja iz oblasti pravoslavne hrišćanske teologije i psihoterapije

Psihoterapiju radi sa pojedincima, parovima i porodicama

Učestvuje na domaćim i međunarodnim seminarima, kongresima i simpozijumima iz oblasti psihoterapije, drži predavanja na tribinama iz oblasti pravoslavne teologije i psihoterapije

Vodila je edukativno iskustvene grupe i radionice iz oblasti transakcione analize

Vodi integrativne bibliodramske radionice u ciklusima i pojedinačno

Dr med. Snežana Japalak

lekar specijalista psihijatrije, praktičar Transakcione analize, TA savetnik pod supervizijom subspecijalizant neurofiziologije sa epileptologijom, osnivač Nacionalne asocijacije za Transakcionu analizu Srbije-NATAS

Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2000.-te godine

Specijalizaciju iz psihijatrije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine

Trenutno je na subspecijalističkim studijama neurofiziologije sa epileptologijom, kao i na edukaciji iz psihoterapije – Transakcione analize, gde je stekla diplomu TA praktičara i trenutno je u procesu sticanja diplome TA savetnika, zbog čega je pod kliničkom supervizijom.

Ima bogato kliničko iskustvo u radu sa pacijentima sa dijagnozama psihotičnih poremećaja, afektivnih psihoza, psihijatrijskim poremećajima starijeg doba (senilne demencije i druge demencije), psihijatrijskim poremećajima kod osoba obolelih od epilepsije.

U Klinici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” radi od 2000.-te godine.

Radila je u Dnevnoj bolnici, na odeljenju za muške pacijente, bila je  načelnik odeljenja za ženske pacijente,  urgentnoj psihijatrijskoj službi Klinike, na odelјenju za urgentni prijem i zbrinjavanje pacijenata sa kliničkim psihijatrijskim stanjima, a trenutno je načelnik prvog odeljenja intenzivne nege.

Posebno se bavi  adekvatnim, evidence-based, ka pacijentu centriranim pristupom u neuropsihofarmakoterapiji, obraćajući pažnju na adherencu i komplijansu terapiji i raport tokom procesa lečenja.

Koautor je stručnih i naučnih radova iz oblasti psihijatrije  i psihijatrije u neurofiziologiji.

Učestvovala je u seriji EEG radionica u okviru Epileptološke  škole Nacionalne lige za borbu protiv epilepsije.

Kontinuirano se edukuje iz psihijatrije kroz programe kontinuirane medicinske edukacije, učestvuje na domaćim i internacionalnim kongresima i seminarima iz oblasti neurofiziologije, psihofarmakoterapije i psihijatrije.

Ima takođe i radnog iskustva u farmaceutskoj industriji.

Članstvo u profesionalnim i stručnim udruženjima : Lekarska komora Srbije, član Posebnog odbora za stručna pitanja i stručni nadzor Regionalne lekarske komore Beograda, Udruženje psihijatara Srbije.

Dr Rastko Jović

Vanredni profesor na Katedri za kanonsko pravo na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, osnivač Nacionalne asocijacije za Transakcionu analizu Srbije-NATAS

Pođen je  1978. godine, u Derventi (SFRJ/SR BiH). Posle osnovne škole završio je gimnaziju „Uroš Predić“ u Pančevu 1997. godine.

Dalje obrazovanje:

Diplomirao je 2004. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Srpske Pravoslavne Crkve u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,  Pravoslavni bogoslovski fakultet, diploma bogoslovskih nauka.

a postdiplomske studije završio na fakultetu „Časni Krst“ u Bostonu (SAD). –  magisterijum bogoslovskih nauka

2012. je doktorirao na  Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Bogoslovski fakultet – doktorat bogoslovskih nauka

Akademska karijera

Od  2014. godine radi kao docent na Katedri za kanonsko pravo (Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet)

Od 2019. godine je izabran za vanrednog  profesora na Katedri za kanonsko pravo (Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet). Predaje Kanonsko pravo, Kazneno pravo, Pravoslavno bogoslovlje i politiku.

Oblast istraživanja

Crkva i savremeni izazovi

Njegova uža naučna oblast je praktična teologija i odatle njegovo interesovanje za vezu između teologije i realnog života ljudi. Prirodno, to ga je odvelo u interesovanje  prema stilovima komunikacije,  ljudskim problemima i načinima njihovog rešavanja.