Dr med. Aleksandra Bubera Ninić

lekar specijalista psihijatrije i psihoterapeut, sertifikovani transakcioni analitičar (CTA), redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA), predsednica Nacionalne asocijacije za Transakcionu analizu Srbije-NATAS

Medicinski fakultet je završila na Univerzitetu u Novom Sadu 1997.

Završila je edukaciju iz grupno analitičke terapije za rad u srednjoj grupi pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 2003.-e god.

Specijalizaciju iz psihijatrije je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005.-te god.

Sertifikovani transakcioni analitičar – psihoterapeut (CTA) postala je polaganjem međunardonog ispita  (Evropsko udruženje za Transakcionu Analizu (EATA)) u Nemačkoj, 2007.-e god.

Nosilac je nacionalnog (Jugoslovenskog) sertifikata za psihoterapiju.

Završila je i dvodelnu edukaciju iz EMDR-a, prvi nivo.

Vanredni edukator i supervizor transakcione analize (PTSTA) je postala polaganjem ispita u Peruu,  (Internacionalno udruženje za Transakcionu analizu (ITAA)), 2009.-e god.

Redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA) postala je polaganjem ispita u Nemačkoj (Evropsko udruženje za Transakcionu analizu (EATA)) 2017.-te godine.  Ovo je najviše zvanje u Transakcionoj analizi.

Iskustvo u grupnom i individualnom psihoterapijskom radu ima poslednjih 19 godina (od 2000.-te god.).

Poseduje višegodišnje iskustvo u vođenju integrativnih kliničkih, kao i iskustveno – didaktičkih grupa.

Bavi se edukacijom i supervizijom iz Transakcione analize svih nivoa u Srbiji i okruženju (http://www.tacentar.com)

Ima bogato kliničko iskustvo u hospitalnom i ambulantnom individualnom i grupnom radu sa pacijentima sa raznim kategorijama mentalnih poremećaja, kao i sa osobama sa životnim problemima.

Više godina je radila i na veštačenju radne sposobnosti, i u urgentnim i službama kućnog lečenja.

Kontinuirano se edukuje iz psihijatrije i psihoterapije kroz programe kontinuirane medicinske edukacije i psihoterapijske edukacije i kongrese.

Redovno učestvuje na nacionalnim i internacionalnim seminarima i kongresima iz oblasti transakcione analize, psihoterapije u okviru kojih prikazuje stručne radove.

U sklopu profesionalnog razvoja prošla je mnoge edukacije i radionice: školu za mlade psihijatre, “Hearing voices” pristup, psihodrama, telesna psihodrama, grupno analitičke psihoterapija, Geštalt, porodične konstelacije, integrativna psihoterapija itd.
Trenutno pohađa seminare u okviru škole Integrativne psihoterapije (Erskine).

Radila je u:

Zdravstvenom centru „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru  u službi kućnog lečenja i na prijemno – trijažnom odeljenju bolnice za hitne slučajeve, a zatim i kao specijalizant i specijalista psihijatrije (od 1997.-e do 2008.-e god.),
u Zdravstevnom centru „Južni Banat“ u Pančevu, u filijali PIO fonda u Pančevu i Vršcu i direkciji RFPIO u Beogradu (2008-2011.-te god.),
u Centru za mentalno zdravlje – Doma zdravlja u Doboju, R.Srpska (2012.-te god.)
U okviru TA centra – Asocijacije Transakcionih analitičara Srbije i „Psihopolis instituta“ iz Novog Sada radila je i sarađivala od 2008.-e godine do danas

Za svoj rad u okviru Srpskog lekarskog društva – društva lekara Vojvodine dobila je dve zahvalnice (2007. i 2014.-te god.).

Kao predsedniica organizacionog odbora i članica Predsedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije, organizovala je  Prvi kongres psihoterapeuta Srbije 2011.te, koji se od tada redovno održava svake godine. kao i više masovnih međunarodnih radionica iz oblasti Transakcione analize (Karpman, Steel, Steiner, Whyte, Erskine)

Vodila je različite treninge u oblasti HR specifično urađenih prema potrebama klijenata kao i u NVO sektoru.

Stručni je redaktor prevoda knjiga iz oblasti psihoterapije.

Prisutna je u štampanim i drugim medijima, radi edukacije o problemima mentalnog zdravlja, destigmatizacije, načina lečenja i drugim edukativnim temama.

Članica  je:

Regionalne lekarske komore Beograda, Srpskog lekarskog društva, Asocijacije Transakcionih Analitičara Srbije – TA centar, Internacionalnog udruženja za Transakcionu analizu (ITAA), Saveza društava psihoterapeuta Srbije

Marija Joksimović

psihoterapeut pod supervizijom, dipl. teolog, podpredsednik Nacionalne asocijacije za Transakcionu analizu Srbije-NATAS

Zvanje diplomirani teolog ( 300 ESP) je stekla 2015. godine na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu.

2016. godine na Fakultetu za medije i komunikaciju, Beograd, pohađa Psihoterapijsku propedeutiku.

U periodu 2010 – 2018. na  Psihopolis institutu i Asocijaciju Transakcionih analitičara Srbije, Novi Sad gde je  psihoterapeut pod supervizijom, a prošla je edukaciju i sertifikovana je kao savetnik Transakcione Analize i  Praktičar Transakcione Analize                                                                       

2018.- do danas zaposlena je kao Viši referent za studentska pitanja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a više od 20 godina radila je u JP ,,Pošta Srbije“ kao  Glavni blagajnik , R.J. ,,Beograd centar“.   

DODATNO PROFESIONALNO ANGAŽOVANjE – ODRŽANA PREDAVANjA I RADIONICE:

Tribina „Zašto biramo otuđenost umesto bliskosti“ u okviru ciklusa “Samo nam je bliskost potrebna”, 2019. u Domu omladine Beograda.

Moderator tribine „Izazovi bliskosti u partnerskim odnosima“  koju su organizovali NATAS i Dom omladine Beograda, u saradnji sa Centar IMAGO, 2019. u Domu omladine Beograda.

Radionica ,,Telo Vaše hram je Duha Svetoga“, 2018. Beograd

Kancelarija za mlade grada Beograda, Od otuđenosti do bliskosti, 2018.

Predavač misijskog fonda Eparhije zvorničko-tuzlanske, sa temom ,,Čovjek biće komunikacije“, 2018. Bijeljina,  Republika Srpska

Savremeni brak i izazovi post-modernog društva, 2018.Pravoslavni Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jedan od predavača na dve tribine: Religija i psihoterapija i Sveta tajna ispovesti i psihoterapija, 2017. Crkva  Sveti Sava u Beogradu

Humanitarne radionica ,,Kako nam emocije služe na spasenje“ , specijalistička psihijatrijska ordinacija ,,Dr Kolarević“ u Beogradu, za pomoć deci bez roditeljskog staranja u Zvečanskoj, 2017.

Jedan od predavača u ciklusu tribina „Razgovori o veri “ na teme: Duhovni odgovor na depresiju, Nedelja bludnog sina, O smislu života, 2016. Crkva Ružica u Beogradu.

Religijski pristup komunikacije sa pacijentima na palijativnom zbrinjavanju, projekat „Komunikacija u zbrinjavanju palijativnih pacijenata“ akreditovan od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije,  2015. Zavod za javno zdravlje,

Održala predavanje na temu „Kako nam emocije služe na spasenje”, (2015) Manastir Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu

Egzistencjialne pozicije u transakcionoj analizi i pojam drugosti u pravoslavnoj patrologiji , 2014. Savez psihoterapeuta Srbije, Četvrti kongres psihoterapeuta Srbije

Treći kongres psihoterapeuta Srbije, 2013. Savez psihoterapeuta Srbije

Himna ljubavi svetog apostola Pavla u svetlosti savremene psihologije

 OBLASTI  PROFESIONALNOG  INTERESOVANjA I ANGAŽOVANjA:

U svom radu primenjuje sintezu znanja iz oblasti pravoslavne hrišćanske teologije i psihoterapije

Psihoterapiju radi sa pojedincima, parovima i porodicama

Učestvuje na domaćim i međunarodnim seminarima, kongresima i simpozijumima iz oblasti psihoterapije, drži predavanja na tribinama iz oblasti pravoslavne teologije i psihoterapije

Vodila je edukativno iskustvene grupe i radionice iz oblasti transakcione analize

Vodi integrativne bibliodramske radionice u ciklusima i pojedinačno

Dr med. Snežana Japalak

lekar specijalista psihijatrije, praktičar Transakcione analize, TA savetnik pod supervizijom subspecijalizant neurofiziologije sa epileptologijom, osnivač Nacionalne asocijacije za Transakcionu analizu Srbije-NATAS

Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2000.-te godine

Specijalizaciju iz psihijatrije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine

Trenutno je na subspecijalističkim studijama neurofiziologije sa epileptologijom, kao i na edukaciji iz psihoterapije – Transakcione analize, gde je stekla diplomu TA praktičara i trenutno je u procesu sticanja diplome TA savetnika, zbog čega je pod kliničkom supervizijom.

Ima bogato kliničko iskustvo u radu sa pacijentima sa dijagnozama psihotičnih poremećaja, afektivnih psihoza, psihijatrijskim poremećajima starijeg doba (senilne demencije i druge demencije), psihijatrijskim poremećajima kod osoba obolelih od epilepsije.

U Klinici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” radi od 2000.-te godine.

Radila je u Dnevnoj bolnici, na odeljenju za muške pacijente, bila je  načelnik odeljenja za ženske pacijente,  urgentnoj psihijatrijskoj službi Klinike, na odelјenju za urgentni prijem i zbrinjavanje pacijenata sa kliničkim psihijatrijskim stanjima, a trenutno je načelnik prvog odeljenja intenzivne nege.

Posebno se bavi  adekvatnim, evidence-based, ka pacijentu centriranim pristupom u neuropsihofarmakoterapiji, obraćajući pažnju na adherencu i komplijansu terapiji i raport tokom procesa lečenja.

Koautor je stručnih i naučnih radova iz oblasti psihijatrije  i psihijatrije u neurofiziologiji.

Učestvovala je u seriji EEG radionica u okviru Epileptološke  škole Nacionalne lige za borbu protiv epilepsije.

Kontinuirano se edukuje iz psihijatrije kroz programe kontinuirane medicinske edukacije, učestvuje na domaćim i internacionalnim kongresima i seminarima iz oblasti neurofiziologije, psihofarmakoterapije i psihijatrije.

Ima takođe i radnog iskustva u farmaceutskoj industriji.

Članstvo u profesionalnim i stručnim udruženjima : Lekarska komora Srbije, član Posebnog odbora za stručna pitanja i stručni nadzor Regionalne lekarske komore Beograda, Udruženje psihijatara Srbije.

Dr Rastko Jović

Vanredni profesor na Katedri za kanonsko pravo na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, osnivač Nacionalne asocijacije za Transakcionu analizu Srbije-NATAS

Pođen je  1978. godine, u Derventi (SFRJ/SR BiH). Posle osnovne škole završio je gimnaziju „Uroš Predić“ u Pančevu 1997. godine.

Dalje obrazovanje:

Diplomirao je 2004. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Srpske Pravoslavne Crkve u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,  Pravoslavni bogoslovski fakultet, diploma bogoslovskih nauka.

a postdiplomske studije završio na fakultetu „Časni Krst“ u Bostonu (SAD). –  magisterijum bogoslovskih nauka

2012. je doktorirao na  Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Bogoslovski fakultet – doktorat bogoslovskih nauka

Akademska karijera

Od  2014. godine radi kao docent na Katedri za kanonsko pravo (Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet)

Od 2019. godine je izabran za vanrednog  profesora na Katedri za kanonsko pravo (Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet). Predaje Kanonsko pravo, Kazneno pravo, Pravoslavno bogoslovlje i politiku.

Oblast istraživanja

Crkva i savremeni izazovi

Njegova uža naučna oblast je praktična teologija i odatle njegovo interesovanje za vezu između teologije i realnog života ljudi. Prirodno, to ga je odvelo u interesovanje  prema stilovima komunikacije,  ljudskim problemima i načinima njihovog rešavanja.

ČLANOVI UDRUŽENJA:

Zvonimir Ninić, Mirjana Lečić, Vesna Pantić, Aleksandra Simendić, Lenka Simović, Milica Okiljević Ćućuz, Jelena Milošević, Ana Milanović, Dušan Stojnić, Dunja Stojković, Marko Minić, Marica Živković, Marina Vicanović, Snežana Bjelobaba, Vanja Tešanović, Lina Rabi, Vesna Bajković, Ljiljana Kovačević i Violeta Jakovljević.